Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

  • Vad innebär det för er verksamhet
  • Vad är en brandskyddsansvarig?